Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Koleksiyon Geliştirme Politikası

Haliç Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyon Geliştirme Politikası

 1. Haliç Üniversitesi mensupları Kütüphanede bulunmayan yayınlar için Kütüphane portalindeki yayın istek formunu doldurularak istekte bulunabilir.
 2. Talep edilecek yayın sayısında Haliç Üniversitesi mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Kütüphaneye tahsis edilen yayın alım bütçesi üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda kullanılmaktadır.
 3. Üniversite kütüphanemize satın alma yoluyla dahil edilecek ders kitaplarının seçiminde yönetim kurulu kararıyla kitap isteklerinin akademik birim yöneticileri vasıtasıyla bölüm bazlı (tek tek akademisyenlerin mail atması şeklinde değil bölüm bölüm toplu liste haline getirilmesi) olarak üst birime iletilmesi ve üst birimde tek liste haline getirilmesi gerekmektedir.
 4. Haliç Üniversitesi mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.

Satın Alma Yöntemi

 • Satın alınması istenen bilgi kaynaklarının dili ve içeriği üniversitemiz öğretim programlarına uygun ve kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalıdır,
 • İstekler Kütüphane Satın Alma İstek Formu üzerinden yapılmalıdır. Form eksiksiz doldurulmalıdır. İstekleri Haliç Üniversitesi mensubu olan herkes yapabilir. Ancak bütçenin elverişli olmadığı durumlarda akademik nitelikli bilgi kaynaklarının isteklerine öncelik verilir.
 • Yordam.halic.edu.tr adresinden istenen yayının kütüphanede olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kütüphanemizde var olan bilgi kaynakları istenmemelidir. Bu tarz istekler ya da istek yapılan bilgi kaynağının tekrar istenmesi durumlarında istekler sistemden silinerek düşülmektedir.
 • İsteklerin listesi yılda iki kez (Şubat ve Haziran dönemi) programdan çekilerek yayın evlerine fiyatlandırılmaları için gönderilmekte ve en uygun fiyatı verene göre oluşturulan listeler, önce Yayın Alım Komisyonu'nun değerlendirmesinden geçmekte, sonrasında da Mütevelli Heyetin onayından geçtikten sonra sipariş edilmektedir. Bir isteğin sipariş sonrası rafa çıkış süresi yaklaşık olarak 3 ay olacak şekilde dikkate alınmalıdır.
 • Bilgiler güncellenebilir ve güncel bilgiler yayınlanana kadar mevcut satın alma yöntemi geçerlidir.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

a) İstenen yayının konusu (Haliç Üniversitesi’nin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),

b) Disiplinlerarası kullanımı,

c) Güncelliği,

ç) Yayınevinin niteliği,

d) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,

e) Fiyatı,

f) Yayının dili,

g) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, mikroform vb.),

h) Yayının aynı nüshasının Haliç Üniversitesi kütüphanesinde olup olmadığı,

ı) Türkiye’deki yayın evlerinde satışının olması,

i) Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

j) Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

Bağış İşlemleri

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikteki kaynaklar kütüphane koleksiyonuna dâhil edilmektedir.
 2. Bağışlanan bilgi kaynaklarının koleksiyona uygunluğuna kütüphane personeli tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar verilmektedir. Kütüphane, bağış yapılan kaynakların koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisine sahiptir.
 3. Bağışlanan koleksiyon için özel bir alan ya da raf oluşturulmaz, kütüphane içindeki bütünlüğe ve yerleşim düzenine uygun olarak mevcut koleksiyona dâhil edilir.
 4. Kütüphaneye kaynak bağışında bulunmak isteyen kişilerin Taşınır Mal 
 5. Yönetmeliği gereğince “Bağış Kitap Formu” doldurmaları zorunludur.
 6. Kütüphane koleksiyonu için uygunluğuna karar verilen kaynak(lar) teknik işlemleri yapıldıktan sonra koleksiyona eklenmekte ve listesi oluşturulmaktadır.
 7. Koleksiyona dâhil edilmeyen kaynak(lar) ise; bağış yapan kişiye iade edilmekte veya ihtiyacı olan başka üniversite, okul ya da kurumlara gönderilmektedir.

Koleksiyona alınmayacak nitelikteki bilgi kaynaklarına ilişkin esaslar:

1- Aşağıdaki niteliklerde olan kaynaklar, bir üniversite kütüphanesinin koleksiyonunda bulunmasının uygun olmaması nedeniyle değişim/bağış olarak kabul edilmez:

a- Yargı kararı ile yasaklı olanlar,

b- Konu ve dil olarak üniversite düzeyine uymayanlar,

c- El yazması ve nadir basma eser niteliği olanlar dışında, güncelliğini yitirmiş olanlar,

d- Kopya ile çoğaltılmış (Fotokopi vb.) ve / veya telif hakkı sorunu yaratacak olanlar,

e- Kitap bölümü ve dergilere ait makalelerin ayrı basımları,

f- Gazeteler ve gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar,

g- Devamlılığı olmayan ve basımı durmuş süreli yayınlar,

h- Cilt bütünlüğü sağlanamayan dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler,

i- Fiziksel durumu uygun olmayan ve yıpranmış olanlar, üzerinde başka bir kurumun aidiyet kaşesi bulunan bilgi kaynakları,

j- Kütüphane koleksiyonunda mevcut olanlar (Çok kullanılan yayınlar alınabilir)

2- Değişimle ve / veya bağış olarak alınmış, ancak yukarıda sayılan nedenlerle koleksiyona dahil edilmesi uygun görülmeyen kaynaklar, gereksinim duyan başka kütüphaneye bağışlanabilir.

3- Bağışlanacak kaynaklar, gönderilecek kütüphanelerin türleri dikkate alınarak amaç ve gereksinimlerine göre seçilir.

4- Bağış için öncelik sırası, yeni kurulan üniversite kütüphaneleri, İstanbul ilinde bilgi kaynağı gereksinimi bulunan kurum ve okul kütüphaneleri ile gelişmekte olan bölgelerdeki okul kütüphaneleridir.

5- Koleksiyon Geliştirme İlkeleri’ ne göre, Kütüphanemize bilgi kaynağı bağışlamak isteyen bireyler / kurumlar ile kurumları / okulları için kaynak talebinde bulunan yetkililer Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ na şahsen, posta, telefon veya e-posta ile ilgili adrese başvurabilirler. E-posta adresi: kutuphane@halic.edu.tr. Bağış yapmak için kütüphane sitesinde yer alan bağış formunun doldurulması zorunludur.

İNDİR BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA
Satın Alma İstek Formu 12.02.2019 Kütüphane ve Dokümantasyon
Bağış Formu 12.02.2019 Kütüphane ve Dokümantasyon